Privātuma politika

Personas datu apstrāde

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri pārvalda fizisko personu datu apstrādes sistēmu,  SIA "PTP STORE" ievēro šādus principus:

 • SIA "PTP STORE" nodrošina likumīgu, godprātīgu personas datu apstrādi;
 • saņemto personas datu apstrāde tiek veikta noteiktiem mērķiem;
 • saņemtie personas dati ir adekvāti, atbilstīgi;
 • saņemtie personas dati ir precīzi;
 • saņemtie personas dati netiek saglabāti ilgāk nekā nepieciešams un tiek likvidēti sasniedzot noteikto mērķi;
 • SIA "PTP STORE" apstrādā personas datus ievērojot fizisko personu tiesības;
 • SIA "PTP STORE" nodrošina personas datu glabāšanas drošību.

Privātuma politika

Privātuma politika attiecas uz ikviena klienta personas datu apstrādi un klientam piedāvāto pakalpojumu. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā SIA "PTP STORE" vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā klienta personas datus. SIA "PTP STORE"  nodrošina likumīgu, godprātīgu klienta personas datu apstrādi.

Personas datu apstrādes kategorijas

Personas datu kategorijas ir atkarīgas no klienta izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem. SIA "PTP STORE" ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas:

 • dati, kurus klients pats paziņo SIA "PTP STORE";
 • vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums;
 • korespondences adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
 • bankas dati;
 • videonovērošanas ieraksti un attēli;
 • informācija no e-pasta adreses – vēstules, kas ir saistītas ar klienta komunikāciju ar kompāniju;
 • sīkdatnes – dati par SIA "PTP STORE" interneta vietnes apmeklēšanu. (Ja klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt ierobežota).

Personas datu apstrādes pamats:

 • klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu (subjekta piekrišana) personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts/atsaukts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot SIA "PTP STORE" apstrādāt personas datus. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma;
 • SIA "PTP STORE" ir tiesības apstrādāt klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu, ērtu apkalpošanu, kā arī uzņēmuma iekšējo procesu izveidošanai un atbalstam;
 • SIA "PTP STORE" ir tiesīga apstrādāt klienta personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, lai sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem;
 • lai klientam sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus un apkalpošanu, SIA "PTP STORE" apkopo un apstrādā noteiktus personas datus, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau noslēgtā līguma laikā;
 • apstrādājot Klienta personas datus, SIA "PTP STORE" var veikt profilēšanu, lai piešķirtu bonusus, lai sūtītu automatizētus individuālus piedāvājumus, kuri tiek piedāvāti tikai biznesa nolūkos un neradīs klientam tiesiskas sekas.

Nolūki personas datu apstrādāšanai:

 • līguma noslēgšanai un izpildei ar klientu;
 • lai novērtētu klienta spēju pildīt līgumsaistības;
 • efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
 • tehniskā atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
 • videonovērošanas drošības nolūkiem un SIA "PTP STORE" leģitīmas intereses aizsardzībai (īpašuma drošības nodrošināšanai);
 • nozares attīstības veicināšanai un jaunu pakalpojumu piedāvājumam;
 • statistisko datu apstrādei un tirgus analīzes veikšanai.

Personas datu iegūšana:

 • SIA "PTP STORE" iegūst klienta personas datus, kad klients:
 • iegādājas un izmanto produktus vai pakalpojumus no SIA "PTP STORE";
 • piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
 • apmeklē vai pārlūko SIA "PTP STORE" interneta vietni 9A.LV;
 • tiek filmēts ar videonovērošanas iekārtām tirdzniecības zālē/veikalā.

Personas datu glabāšana:

SIA "PTP STORE"  ir tiesīga apstrādāt un glabāt personas datus kamēr:

 • kamēr nav atsaukta klienta piekrišana personas datu apstrādei;
 • nepieciešams termiņš SIA "PTP STORE" leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
 • personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts normatīvajos aktos;
 • ir spēkā līgumsaistības starp klientu un SIA "PTP STORE";
 • līdz personas datu izmantošanas mērķa sasniegšanai, kas noteikta  to saņemšanas brīdī.

Personas datu koplietošana:

 • SIA "PTP STORE" sniedz klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ņemot vērā konkrētās situācijas objektīvus apstākļus;
 • Nepieciešamības gadījumā, SIA "PTP STORE" nodot klienta personas datus SIA "PTP STORE" pilnvarotām personām, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu un/vai partneriem, aģentiem, pakalpojumu  piegādātājiem, kas iesaistīti klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai;
 • SIA "PTP STORE" ir tiesīga nodot klienta personas datus tiesībsargājošām iestādēm, citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.

Personas datu aizsardzība:

 • lai aizsargātu klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, iznīcināšanas vai izpaušanas, SIA "PTP STORE" pielieto mūsdienu tehnoloģijas, ievēro tehniskas un organizatoriskas prasības;
 • SIA "PTP STORE" rūpīgi pārbauda visas pilnvarotās personas, partnerus, aģentus, pakalpojuma sniedzējus, kompānijas darbiniekus, kuri apstrādā klienta personas datus, ka arī izvērtē atbilstošu drošības pasākumu pielietošanu un personas datu glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • SIA "PTP STORE" neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA "PTP STORE" (piem., klienta vainas un/vai nolaidības dēļ).

Klienta tiesības:

 • klientam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas un iebilst pret savu personas datu profilēšanu;
 • piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādes likumību un/vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma;
 • klientam ir tiesības labot visus rīcībā esošos personas datus par sevi;
 • klientam ir tiesības pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”), sniedzot iesniegumu;
 • klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras ir saņēmušas informāciju par šo klientu.

Neatradāt meklēto? Palīdzēsim!

Sazināties